„ELITE” WORLD PERMANENT MAKEUP ASSOCIATION
Pomysłodawczynią i założycielką „ELITE” World Permanent Makeup Association jest Aleksandra Górecka – Master Trainer, właścicielka Międzynarodowego Instytutu Makijażu Permanentnego oraz Europejskiej Akademii Szkoleniowej. Obserwując popularyzację zabiegów i szkoleń makijażu permanentnego oraz będąc w stałym kontakcie z swoimi kursantkami i linergistkami, postanowiła stworzyć przestrzeń, która zrzeszy wszystkie linergistki w Polsce.
Misją Stowarzyszenia „ELITE” World Permanent Makeup Association jest zawodowy rozwój linergistek, prowadzenie rejestru szkoleniowców makijażu permanentnego oraz wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na popularyzację makijażu permanentnego. 

Dlaczego warto przystąpić do „ELITE” World Permanent Makeup Association:

 • Zwiększamy aktywność linergistek na rzecz podnoszenia umiejętności i poszerzania wiedzy w zakresie wykonywanego zawodu.
 • Wyznaczamy trendy w zakresie nowych metod i technik makijażu permanentnego.
 • Organizujemy szkolenia z zakresu nowych technik makijażu permanentnego oraz spotkania w ramach wymiany doświadczeń wśród linergistek.
 • Organizujemy konkursy regionalne, krajowe i międzynarodowe w zakresie makijażu permanentnego.
 • Informujemy na bieżąco o nowościach w zakresie sprzętu używanego do wykonywania makijażu permanentnego.
 • Propagujemy najnowsze kosmetyki (barwniki) stosowane w makijażu permanentnym.
 • Wspieramy działania organizacji działających na rzecz popularyzacji makijażu permanentnego.
 • Wspieramy prawnie na rzecz zrzeszonych linergistek i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz.
 • Organizujemy i wspieramy różnorodne formy działalności na rzecz linergistek.
STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „ELITE” Światowe Stowarzyszenie Makijażu Permanentnego w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Odpowiednikiem tej nazwy w języku angielskim jest „ELITE” World Permanent Makeup Association.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej ELITE WPMA.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Koszalin.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania i inicjowania działań w zakresie przedsięwzięć na rzecz popularyzacji najnowszych trendów w makijażu oraz szeroko pojętej aktywności zawodowej wśród linergistek oraz osób zainteresowanych nowymi metodami i osiągnięciami w zakresie wizażu.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
  ( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach.
 8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
  Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 10. Pracownikami zatrudnionym przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych spraw, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
 11. Prezes i członkowie Zarządu również mogą być zatrudnieni w następujących przypadkach:
  1. do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznej funkcji
  2. w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§2

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. zwiększanie aktywności linergistek na rzecz podnoszenia umiejętności i poszerzania wiedzy w zakresie wykonywanego zawodu, a w szczególności:
   1. wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji podejmowanych przedsięwzięć na rzecz najnowszych trendów w makijażu,
   2. organizacja szkoleń w zakresie nowych metod i technik makijażu permanentnego,
   3. działalność edukacyjna z zakresu makijażu permanentnego,
   4. organizacja spotkań w ramach wymiany doświadczeń wśród linergistek,
   5. organizowanie konkursów regionalnych, międzyregionalnych, krajowych i międzynarodowych w zakresie makijażu,
   6. popularyzacja nowości w zakresie sprzętu używanego do wykonywania makijażu permanentnego,
   7. propagowanie najnowszych kosmetyków (barwników) stosowanych w makijażu permanentnym,
   8. poszukiwanie sponsorów w celu szerzenia idei i programów prowadzonych przez Stowarzyszenie,
   9. pomoc prawna na rzecz zrzeszonych linergistek i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,
   10. organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz linergistek,
  2. wspieranie działań organizacji działających na rzecz popularyzacji makijażu permanentnego.
  3. zrzeszanie partnerów, dystrybutorów, producentów związanych z rynkiem makijażu permanentnego (kosmetykami, urządzeniami, sprzętami).
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. gromadzenie i dystrybucję danych o osobach chcących pracować na rzecz stowarzyszenia oraz pragnących korzystać z jego pomocy,
  2. informowanie członków oraz podawanie do ogólnej opinii informacji o nowościach z zakresu makijażu permanentnego i wydarzeniach w Stowarzyszeniu,
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i konkursów związanych z wykonywaniem makijażu permanentnego w kraju i za granicą,
  4. prowadzenie programów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  5. przeprowadzanie egzaminów i wydawanie certyfikatów międzynarodowych,
  6. filmy, artykuły, publikacje o charakterze edukacyjnym,
  7. podejmowanie współpracy z instytucjami, organizacjami i innymi jednostkami w kraju
  8. i za granicą w celu organizowania seminariów, spotkań, konkursów, konferencji, pokazów i innych spotkań związanych z makijażem permanentnym,
  9. gromadzenie materiałów oraz przygotowywanie i dystrybucja materiałów reklamowych i publikacji dotyczących makijażu permanentnego,
  10. prowadzenie działalności popularnonaukowej przy użyciu wydawnictw i elektronicznych form przekazu, w tym Internetu,
  11. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z tematyką działania Stowarzyszenia,
  12. działalność handlowa,
  13. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między linergistkami.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§3

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym dla władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
   4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§4

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd.
 2. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna ,
 3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE
§5

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 7. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

ZARZĄD
§6

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa, jednego wiceprezesa i skarbnika. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków,
  9. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch członków Zarządu.
 6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.
 7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisywane przez Prezesa lub jego zastępcę.
 8. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes.
 9. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA
§7

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
   oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§8

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, dotacji
  z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, umów sponsorskich, zapisów, zbiórek publicznych oraz innych środków zewnętrznych.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje prezes.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
  w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  2. 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  3. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  4. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  5. 58.11.Z – Wydawanie książek,
  6. 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list,
  7. 58.13.Z – Wydawanie gazet,
  8. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  9. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  10. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  11. 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  12. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  13. 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
  14. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  15. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  16. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
  17. 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  18. 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  19. 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  20. 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  21. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  22. 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  23. 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
  24. 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,
  25. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  26. 74.90.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  27. 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  28. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  29. 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim,
  30. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  31. 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  32. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  33. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  34. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  35. 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność artystyczna,
  36. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  37. 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
  38. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 7. Całość dochodów Stowarzyszenia uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej jest przeznaczana na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 4. Statut przyjęto uchwałą nr 1 w dniu 23.09.2015r.
ZARZĄD

ALEKSANDRA GÓRECKA Prezes
KAMILA WORONOWICZ – Wiceprezes
BARBARA ANTOSZEWSKA – Skarbnik

AMBASADOR STOWARZYSZENIA „ELITE”

MARRY

Mary Ritcherson

Od 18 lat pracuje w branży medycyny estetycznej i Medical Spa jako linergistka, właściciel Spa i od 1992 roku jako Technolog Chirurgii. Zainteresowanie makijażem permanentnym zaszczepił w niej szanowany chirurg plastyczny, który zauważył jej zdolności artystyczne. Zaczęła zgłębiać tajniki makijażu permanentnego i natychmiast zakochała się w idei pomocy kobietom i mężczyznom w celu osiągnięcia pożądanego wyglądu.

Współpracuje z lokalnymi chirurgami plastycznymi i dermatologami. Ukończyła szkolenia z zakresu usuwania tatuaży i rekonstrukcji brodawki piersi, a także zaawansowane szkolenia z najnowszych technik mikropigmentacji. Specjalizuje się w makijażu permanentnym brwi, używając autorskiej techniki metody włoskowej i wykonała ponad 12.000 zabiegów z makijażu permanentnego. Mary naprawdę kocha to, co robi. Pasja, którą darzy swoją pracę oraz poczucie odpowiedzialności wobec każdego klienta można zauważyć na każdym etapie, ponieważ kiedy dotyka ich twarzy, zostaje ona zmieniona na zawsze.

CZŁONKOWIE HONOROWI

paulina bacłowska

Paulina Bacławska

Kosmetolog, linergistka, szkoleniowiec, specjalistka w dziedzinie pedicure medycznego. Podstawą jej wiedzy zawodowej jest wieloletnia praktyka, poprzedzona przygotowaniem pedagogicznym. Potwierdzeniem specjalizacji są dyplomy ukończenia profesjonalnych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu: makijażu permanentnego, pedicure medycznego, nakładania klamer korygujących wrastające paznokcie, masażu oraz pielęgnacji twarzy i ciała. W dziedzinie makijażu permanentnego specjalizuje się od kilkunastu lat. Jako szkoleniowiec i trener makijażu permanentnego współpracowała miedzy innymi z Europejskim Centrum Edukacji Abant z Poznania, a także z firmą La Femme z Gdyni. Od 2007 roku we współpracy z Policealną Szkołą Kosmetyki Profesjonalnej MaestRia oraz Elitarną Akademią Mikropigmentacji z Gdyni, prowadzi cenione, nie tylko w trójmieście szkolenia oraz warsztaty kosmetyczne. Słuchaczki realizujące prace dyplomowe pod jej kierunkiem osiągają wysokie oceny końcowe. Ich dzisiejsze sukcesy zawodowe są jej najlepszą wizytówką jako szkoleniowca. Od 2012 roku współpracuje z doktorem Januszem Zdzitowieckim w Sopockiej Fabryce Urody na stanowisku kosmetologa. Praca jest jej pasją i wyzwaniem. To cenna dziś umiejętność odnajdywania przyjemności w wykonywanym zawodzie.

Mgr Mirosława Tumkiewicz, MaestRia

Absolwentka Wyższej Szkoły Pielęgnacji Zdrowia i Urody oraz Akademii Morskiej w Gdyni, manager produktu usług kosmetycznych. Kosmetolog, linergistka, dydaktyk oraz szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert makijażu permanentnego z ponad 15 – letnim doświadczeniem. Instruktor makijażu permanentnego New Trend Cosmetics. Juror konkursów makijażu permanentnego. Wykładowca Elitarnej Akademii Mikropigmentacji MaestRia oraz szkoły kosmetycznej MaestRia.

Podstawą jej wiedzy zawodowej jest wieloletnia praktyka, poprzedzona przygotowaniem pedagogicznym, zaś potwierdzeniem specjalizacji są dyplomy ukończenia profesjonalnych szkoleń z zakresu: makijażu permanentnego oraz kosmetologii.

Mgr Małgorzata Ryng

Właściciel Firmy MaestRia – instytucji szkoleniowo-usługowej. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi oraz Akademii Morskiej w Gdyni, manager produktu usług kosmetycznych. Dydaktyk w branży kosmetycznej z ponad 20-letnim doświadczeniem. Dyrektor oraz właściciel Policealnych Szkół Kosmetycznych oraz placówek oświatowych, kształcących w zakresie kosmetologii, mikropigmentacji, wizażu oraz odnowy biologicznej.

W swoim postępowaniu kieruje się szczerością, elastycznością oraz bezpośrednim stylem bycia, a jej charyzmę budują silna osobowość, mocny charakter, przyjazny stosunek do drugiego człowieka oraz poczucie humoru.

Iwona Marciniak
Iwona Marciniak

Już jako nastolatka odkryła swoją pasję do sztuki i kreowania piękna. Ukończyła studia wyższe na kierunku plastycznym Wydziału Sztuk Pięknych UMK.  Od 14 lat zajmuje się makijażem długotrwałym. Ma na koncie tytuły Elitarnej Linergistki, Specjalisty pigmentacji Medycznej, Międzynarodowej Trenerki, Wykładowcy i Szkoleniowca Mikropigmentacji i Makijażu. Od 2003 roku zdobywa sukcesy makijażu permanentnym i body paintingu. Jej tytuły to m.in. Mistrzyni Polski w Makijażu Permanentnym, Vice Mistrzyni Makijażu Permanentnego w Moskwie 2007r. Laureatka Światowych Mistrzostwach Makijażu w Dusseldorfie, I miejsce Mistrzyni Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu Permanentnego w Rydze itd.Od kilku lat Iwona Marciniak wykłada podczas konferencji dotyczących zagadnień mikropigmentacji estetycznej oraz jako ekspert współpracuje z magazynami dla profesjonalistów.

 

Od 2009 roku jest organizatorem Sympozjum Mikropigmentacji Estetycznej i Medycznej, na którym gości elita światowych specjalistów w makijażu długotrwałym. Jest również jurorem podczas Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu Permanentnego oraz głównym organizatorem Mistrzostw Polski oraz Międzynarodowych Mistrzostw w Makijażu Długotrwałym LTL-Elite® w Warszawie. W 2012 roku rozpoczęła współpracę z Chinami, gdzie założyła firmę i jest linergistką ekskluzywnych klientek, a także jako trener przeprowadza szkolenia dla nowych azjatyckich linergistek.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

Aleksandra Górecka

Radosław Górecki

Katarzyna Czarlińska

Edyta Klebanowska

Aneta Kuziko-Kemuś

Elżbieta Myszkier

Maja Pilarska

Renata Sławińska

Stanisława Wierzbicka

Wanda Włodarczyk

Barbara Antoszewska

Magdalena Bitowt

Magdalena Korgól

Wojciech Jaskólski

Kamila Woronowicz

Adrian Budzyński

Sylwia Jaszczuk

Ewelina Kulawczyk

Dorota Wiśniewska

Dorota Bylica

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nr konta do przelewu wpłaty członkowskiej

Bank PKO BP Nr konta: 29 1020 2791 0000 7102 0229 0971

 

Dane do przelewu z zagranicy:

ELITE Światowe Stowarzyszenie Makijażu Permanentnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24/6, 75-511 Koszalin, Polska
Bank PKO BP
IBAN: PL 29 1020 2791 0000 7102 0229 0971
SWIFT: BPKOPLPW

DOŁĄCZ DO STOWARZYSZENIA

„ELITE” World Permanent Makeup Association posiada członków:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia można stać się poprzez:

1) Ukończenie szkolenia z zakresu makijażu permanentnego w Międzynarodowym Instytucie Makijażu Permanentnego

2) Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz przesłanie wymaganych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomu ukończenia szkolenia z dziedziny makijażu permanentnego, oraz przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia można stać się poprzez:

1) Złożenie pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia można stać się poprzez:

1) Wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU

Na Facebooku aktywnie działa grupa „ELITE” World Permanent Makeup Association. Zapraszamy do dołączenia wszystkie linergistki, pasjonatów makijażu permanentnego jak również osoby korzystające (lub planujące skorzystać) z tego zabiegu. Grupa stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń, pomysłów i porad.

 

Link do Facebooka grupy: https://www.facebook.com/groups/elitestowarzyszenie/

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

„ELITE” World Permanent Makeup Association

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24/6, 75-511 Koszalin, Polska

KRS: 0000534237

NIP: 6692523070

REGON: 360248764

Tel: +48 602 124 585

E-mail: manager@aleksandragorecka.com

Zakaz kopiowania oraz zapisywania obrazów.

ZADZWOŃ DO NAS:

+48 602 124 585